Thứ Sáu, Tháng Chín 22, 2023

Giết chết tư duy

Những điều tôi viết, có thể nó chỉ đúng với tôi, hoàn cảnh của tôi hoặc một ai đó tôi đã chứng kiến, chứ không phải là một bức tranh tổng thể cho cuộc sống.